Bai tho voi 8 cach doc

BÀI THƠ VỚI 8 CÁCH ĐỌC

Đăng ngày: 19:20 05-12-2010

Thư mục: Tổng hợp

BÀI THƠ GỐC

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời

Thú vui thơ rượu chén đầy vơi

Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc

Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi

Qua lại khách chờ sông lặng sóng

Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người

Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng

Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

Cách thứ hai (Bỏ hai chữ đầu của bài thơ)

Cảnh xuân ánh sáng ngời

Thơ rượu chén đầy vơi

Giậu trúc cành xanh biếc

Hương xuân sắc thắm tươi

Khách chờ sông lặng sóng

Thuyền đợi bến đông người

Tiếng hát đàn trầm bổng

Bóng ai mắt mỉm cười

CÁCH THỨ BA (Bỏ 3 chữ cuối)

Ta mến cảnh xuân

Thú vui thơ rượu

Hoa cài giậu trúc

Lá quyện hương xuân

Qua lại khách chờ

Ngược xuôi thuyền đợi

Xa ngân tiếng hát

Tha thướt bóng ai

CÁCH THỨ TƯ(đọc ngược)

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha

Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược

Sóng lặng sông chờ khách lại qua

Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá

Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta

Cách thứ năm( bỏ 4 chữ đầu câu)

Ánh sáng ngời

Chén đầy vơi

Cành xanh biếc

Sắc thắm tươi

Sông lặng sóng

Bến đông người

Đàn trầm bổng

Mắt mỉm cười

CÁCH THỨ SÁU(bỏ 4 chữ cuối đọc ngược lên)

Ai bóng thướt tha

Tiếng hát ngân xa

Thuyền đợi xuôi ngược

Khách chờ lại qua

Hương xuân quyện lá

Giậu trúc cài hoa

Thơ rượu vui thú

Cảnh xuân mến ta

Cách thứ bảy (bỏ 3 chữ đầu đọc ngược lên)

Mắt ai  cười mỉm

Đàn hát bổng trầm

Bến đợi người đông

Sông chờ sóng lặng

Sắc xuân tươi thắm

Cành trúc biếc xanh

Chén rượu vơi đầy

Ánh xuân ngời sáng

Cách thứ tám (bỏ 2 chữ cuối đọc ngược lên)

Mắt ai bóng thướt tha

Đàn hát tiếng ngân xa

Bến đợi thuyền xuôi ngược

Sông chờ khách lại qua

Sắc xuân hương quyện lá

Cành trúc giậu cài hoa

Chén rượu thơ vui thú

Ánh xuân cảnh mến ta

Nhưng bài thơ này của ai nhỉ...??

Ai mà nghĩ được ra cách thứ chín!!

maymoc

Thơ rất hay xin chân thành cảm ơn tg.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'13937','rupejs7m1kus81t1vphl3aadb1','0','Guest','0','54.92.190.11','2018-09-22 07:04:29','/a270241/bai-tho-voi-8-cach-doc.html')